REGULAMIN INFOMUSIC.PL

 

 

SPIS TREŚCI:

Art. 1 PRZEDMIOT
Art. 2 DEFINICJE
Art. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
Art. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE
Art. 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
Art. 7 WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG
Art. 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA
Art. 9 REKLAMACJE
Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE
Załącznik nr 1

 

Art. 1 PRZEDMIOT

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu pod nazwą „INFOMUSIC.PL”, zdefiniowanego w dalszej części Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki administratora Serwisu i jego Użytkowników. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu.

 

Art. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator — Infomusic Daniel Zimerman, ul. Aleja Wojska Polskiego 44B/2, 80-268  Gdańsk, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem ewidencyjnym: 112588, NIP: 584-225-95-05. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.
   
 2. Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z niektórych usług Serwisu. Częścią Konta jest Profil.
   
 3. Login — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie rejestracji Konta, w tym nickname i/lub adres e-mail Użytkownika.
   
 4. Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.
   
 5. Profil — miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik dobrowolnie zamieszcza różnorodne treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.
   
 6. Serwis — internetowy portal społecznościowy INFOMUSIC.PL, zlokalizowany pod adresem internetowym http://www.infomusic.pl i/lub w innych rozszerzeniach domenowych „infomusic.pl” zarządzanych przez Administratora i/lub też w innych wybranych przez Administratora domenach, oferujący Użytkownikom i dostarczający im treści związane z tematyką muzyczną i/lub rozrywkową dla niekomercyjnego użytku osobistego.
   
 7. Użytkownik — każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na takie korzystanie. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.

 8. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie wprowadzając swoje dane wymagane przez Administratora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, obejmujące: adres e-mail, data urodzenia, płeć, imię i nazwisko (opcjonalnie), adres korespondencyjny oraz opcjonalne infromacje o zainteresowaniach użytkownika. Dane dotyczące Użytkownika obejmować będą również numer ID właściwy dla danego Użytkownika Zarejestrowanego, przypisany w niniejszym Serwisie lub w innym w ramach oraz w połączeniu, z którym realizowane są usługi w ramach Serwisu. W przyszłości zakres wymaganych danych może zostać rozszerzony przez Administratora o numer telefonu komórkowego Użytkownika, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu. Użytkownik ma również możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem innych serwisów internetowych zintegrowanych z procedurą rejestracji Konta w Serwisie; w takim przypadku Użytkownik w celu dokonania rejestracji zobowiązany będzie do podania brakujących w stosunku do podanych w ramach rejestracji na serwisie zintegrowanym, danych rejestracyjnych. Dane określone w niniejszym punkcie, których podanie przy rejestracji nie jest obowiązkowe mogą być również podawane przez Użytkownika Zarejestrowanego w trakcie korzystania z poszczególnych usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.
   
 9. Treści Użytkownika/Treści – wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności: teksty, multimedia, zdjęcia, komentarze, recenzje oraz elementy Profilu.
 

Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail. Dla poprawnego funkcjonowania serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek:: MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także  wtyczka multimedialna Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowsza.
   
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.
 

Art. 4 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Każdy z Użytkowników powinien szanować prawa innych Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu w tym utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Administrator zamieszcza w Serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
 4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie i tworząc Konto podaje w tym celu dane obejmujące dane osobowe, określone w treści art. 2 pkt 9 Regulaminu w sposób i na zasadach tam określonych. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 5. Dane określone w treści art. 2 ust. 9 Regulaminu z chwilą dokonania rejestracji będą zapisane i prezentowane zgodnie z przyjętym przez Administratora, domyślnym poziomem prywatności w zakresie ich widoczności przez innych Użytkowników. Użytkownik może zdecydować o innym oznaczeniu poziomu prywatności wybranych danych, za pośrednictwem właściwej strony ustawień Użytkownika znajdującej się w Serwisie.
 6. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
  3. dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, określonych w treści art. 2 ust. 9 Regulaminu, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych określonych w treści Regulaminu,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  6. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
    
 7. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane Regulaminem.
   
 8. Administrator zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, którego Konto było nieaktywne przez okres ostatnich sześciu miesięcy.
   
 9. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z wielu funkcjonalności Serwisu, m.in. z usługi łączenia kont z kontami Użytkowników Zarejestrowanych w innych serwisach, w tym w szczególności:
  1. możliwia Użytkownikom Zarejestrowanym zaproszenie znajomych do grona Użytkowników Zarejestrowanych oraz do grona znajomych w ramach konta Użytkownika w Serwisie. W celu wysłania zaproszenia Użytkownik Zarejestrowany dokonuje importu kontaktów zgromadzonych przez Niego w skrzynce kontaktowej właściwej dla adresu e-mail podanego przez przy rejestracji w Serwisie, a następnie wysyła, za pośrednictwem Serwisu zaproszenie do wybranego znajomego. Zaproszenie może również zostać wysłane przez Użytkownika Zarejestrowanego poprzez bezpośrednie wprowadzenie adresu e-mail zapraszanego, bez konieczności dokonywania importu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zaproszony znajomy w celu uzyskania statusu Użytkownika Zarejestrowanego winien dokonać rejestracji w Serwisie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Administrator nie będzie w żaden sposób przetwarzał danych osobowych, osób zaproszonych przez Użytkownika Zarejestrowanego, z wyjątkiem sytuacji, w których zaproszona osoba przyjmie zaproszenie i przeprowadzi procedurę rejestracji w Serwisie, uzyskując tym samym status Użytkownika Zarejestrowanego;
    
  2. udostępnia usługę kojarzenia osób występujących jako znajomi w ramach profili Użytkownika Zarejestrowanego w innych serwisach lub kojarzenia osób, których dane zawarte są we właściwych bazach Użytkownika Zarejestrowanego stworzonych w ramach innych serwisów z osobami będącymi Użytkownikami Zarejestrowanymi. Usługa kojarzenia znajomych realizowana będzie za pośrednictwem udostępnionej Użytkownikowi Zarejestrowanemu aplikacji a dane osobowe wskazanych w zdaniu poprzednim osób przetwarzane będą wyłącznie przez Użytkownika Zarejestrowanego, z wyjątkiem sytuacji, w których osoby te uzyskają status Użytkowników Zarejestrowanych; oraz
    
  3. udostępnia usługę dokonywania rejestracji w Serwisie za pośrednictwem innych serwisów
    
  4. udostępnia usługę importu do Serwisu lub publikacji w Serwisie (w ramach własnego profilu Użytkownika Zarejestrowanego) danych zgromadzonych w ramach własnych profili Użytkownika w innych serwisach, w szczególności określonych w treści art. 2 ust. 9 Regulaminu danych osobowych oraz danych o aktywnościach Użytkownika Zarejestrowanego, (w zakresie poziomu prywatności ustawionego zgodnie z wyborem Użytkownika Zarejestrowanego).
 

Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach określonych w Polityce Ochrony Prywatności (Załącznik nr 1) oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
   
 2. Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie określonych w treści art. 2 ust. 9 Regulaminu danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z domyślnymi lub zaznaczonymi w przypadku ich zaznaczenia przez Użytkownika opcjami poziomu prywatności) na Profilu Użytkownika.

 3. Administratorem danych osobowych jest Infomusic Daniel Zimerman., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.
   
 4. Dane osobowe określone w treści art. 2 ust. 9 Regulaminu oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz świadczenia usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki Serwisu, w celach określonych w treści ust. 9 poniżej jak również w celach określonych w Polityce Ochrony Prywatności.
   
 5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych osobowych Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Serwisie. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Zarejestrowanego danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy
   
 6. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
   
 7. Użytkownik Zarejestrowany ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
   
 8. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
   
 9. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
   
 10. W przyszłości, w ramach wprowadzenia nowych lub zaktualizowania już świadczonych usług, Administrator w celu ich świadczenia, będzie mógł wymagać obowiązkowego podania przez Użytkownika Zarejestrowanego, korzystającego z nich, niektórych danych osobowych. Wymóg podania wskazanych w zdaniu poprzednim danych, w związku z korzystaniem przez danego Użytkownika Zarejestrowanego ze wskazanych tam usług, nie będzie oznaczał zmiany Regulaminu.

 

Art. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień zdania poprzedniego przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie w tym w szczególności działalności polegającej na manipulowaniu rankingami zamieszczonymi w Serwisie, bez konieczności powiadamiania Użytkownika.
   
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Administrator ma prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania Praw do Serwisu,
  2. przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,
  3. szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.
    
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści.
   
 5. Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W odniesieniu do tych elementów Treści Użytkownika, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie na następujących polach eksploatacji: (i) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie, (ii) publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej), (iii) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami, (iv) umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu (iv) prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.
   
 6. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych w ust. 5 powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
   
 7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania Treści Użytkownika w tym Profili lub innych treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
  1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
  2. zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  3. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
  4. naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
  5. upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
  6. naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
  7. tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
  8. zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
  9. tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
  10. jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
  11. jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
    
 8. Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:
  1. rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,
  2. zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trolowanie”),
  3. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
  4. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service).
  5. promowaniu innych stron/serwisów internetowych,
  6. łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  7. kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim.
    
 9. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień punktów 7 i 8 powyżej przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie, bez konieczności powiadomienia o tym Użytkownika
   
 10.  Wszelkie Prawa do Serwisu przysługują Administratorowi. Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela.

Art. 7 WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W przypadku uznania przez Administratora działań Użytkownika za: (i) naruszające postanowienia Regulaminu, (ii) naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub (iii) działania szkodliwe dla funkcjonowania Serwisu bądź korzystania z niego przez innych Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
   
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyny, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu. Rozwiązanie umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych Serwisu oraz uznaniem Konta za usunięte. Treści Użytkownika zamieszczone do dnia rozwiązania umowy wyświetlane będą bez podpisu.
   
 3. Administrator może poprzez zablokowanie konta rozwiązać umowę w sytuacji:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego,
  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, Serwisu lub Administratora.
    
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora, założenie przez Użytkownika nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
   
 5.  Administrator może domagać się od Użytkownika zmiany Loginu.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora, nie ma On obowiązku wcześniejszego powiadamiania Użytkownika o rozwiązaniu umowy oraz dostarczania Użytkownikowi oświadczenia o jej rozwiązaniu.  
 7. Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu, może zostać usunięte.
 
 

Art. 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu: (i) wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, (ii) wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub (iii) wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
   
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.
   
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników w tym za Profile. Treści te nie pochodzą od Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich: redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.
   
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkowników Zarejestrowanych, niezgodnie z celem działania Serwisu i/lub szkodliwe dla Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.
   
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkowników lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Treści lub wizerunek osoby trzeciej.

Art. 9 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące działania Serwisu, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu.
   
 2. Administratora może wymagać wypełnienia formularza reklamacyjnego. Administrator zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
   
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za trudności w korzystaniu z Serwisu spowodowane błędnym wpisaniem numeru sms lub spowodowane przez operatorów telekomunikacyjnych.

 

Art. 10 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.infomusic.pl lub w siedzibie Administratora.

 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w jego aktualnej wersji. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu.
   
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą ogłoszenia określonego w zdaniu poprzednim.

 4. Administrator, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi) w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a w odniesieniu do Użytkowników Zarejestrowanych, dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej za pośrednictwem wewnętrznej poczty funkcjonującej w Serwisie lub adresu e-mail.

 6. Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.

 8. Serwis i Regulamin podlegają prawu polskiemu.

 9. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 
Data ostatniej aktualizacji Regulaminu Serwisu: 25 stycznia 2006 r.
GRUPA PORTALI INFOMUSIC:
INFOGITARA.PL INFOSOUND.PL INFODRUM.PL INFOMUZA.PL INFOAUDIO.PL
Copyright © INFOMUSIC 2018